Uživatelé veřejné dopravy
Hledáme vazby na parkovací politiku a cyklistickou dopravu.

Jaké služby a možnosti nabídne plán lidem, kteří využívají veřejnou dopravu, ale na zastávku a stanici dojíždí na kole, nebo autem?

Nakolik je pro lidi atraktivní veřejná doprava, aby do Třince nemuseli jezdit autem a tudíž bychom pro ně nemuseli řešit parkovací místa?


Zajímejte se o aktuální dění a prosazujte opatření pro nové služby veřejné dopravy. Více na Akademii městské mobility.

Inspirativní čtení závěrem - širší kontext

Systém řízení autobusové dopravy – Systém řízení autobusové dopravy využívá informací v reálném čase k lokalizaci autobusu a zjištění, zda autobusy jedou podle jízdního řádu.

Přednost autobusové dopravy – Aby mohly autobusy dobou jízdy konkurovat osobní automobilové dopravě, je třeba zavádět opatření, která zajistí jejich přednost v dopravním provozu.

Regulace autobusové dopravy – Regulace služeb autobusové dopravy se v tomto případě týká správních orgánů - úřady zabývající se dopravou buď přesouvají provozování služeb autobusové dopravy na soukromé provozovatele, nebo s nimi uzavírají nějakou formu partnerství, ať už danou zákonem nebo na dobrovolné bázi.

Výše jízdného – Jízdné lze popsat jako peněžní poplatek za jízdu prostředkem veřejné dopravy, např. jde o cenu jízdenky na vlak či autobus. Výši jízdného mohou ovlivnit dotace poskytované buď ze státní, nebo městské či regionální pokladny.

Zvýhodněné ceny jízdného – Zvýhodnéně jízdné nabízí určitým skupinám obyvatel možnost cestovat veřejnou dopravou za nižší ceny, v některých případech i bezplatně.

Zvyšování dostupnosti služeb veřejné dopravy – Cílem tohoto opatření je zvyšování kvality služeb veřejné dopravy prostřednictvím zvyšování dostupnosti těchto služeb; součástí tohoto opatření je úsilí o zvyšování rychlosti, frekvence, pohodlí a cenové dostupnosti služeb VD, a také zajištění snadného přístupu pro všechny skupiny obyvatel (bezbariérové služby pro osoby s fyzickým či mentálním postižením).

Zaměstnanecké jízdné / zlevněné časové jízdné na služby VD – Zaměstnanecké jízdenky jsou časové jízdenky, které soukromá nebo veřejná organizace kupuje od dopravce pro své zaměstnance.

Služby VD na vyžádání – Také pod názvem „Responzivní doprava na vyžádání“; jde o uživatelsky orientovanou formu veřejné dopravy, pro kterou jsou charakteristické flexibilní trasy i jízdní řády, malé či středně velké vozy a sdílený provoz mezi místy nástupu a výstupu.Bus Rapid Transit – BRT je typ autobusové dopravy, jejímž cílem je zajistit rychlejší, spolehlivější a pohodlnější přepravu cestujících než tradiční autobusy.

Služby autobusové dopravy – Služby veřejné dopravy se týkají všech dopravních služeb nabízených veřejnosti, včetně responzivní dopravy na vyžádání, autobusů, tramvají, lehkých železnic, metra a dálkových železnic.

Nové služby na železnici – Nové služby na stávajících železničních tratích nabízejí cestujícím nové možnosti nebo lepší možnosti vlastní přepravy díky přímějším službám, které mohou snížit náklady na dopravu.

Nové železniční stanice a trati – Nové železniční stanice a zastávky na stávajících železničních tratích poskytují cestujícím další možnosti, kde nastoupit a vystoupit z vlaku, a tím zvyšují geografickou dostupnost železniční sítě.

Terminály, přestupní stanice – Účelem terminálů a přestupních uzlů je zkrátit dobu přepravy jedince z bodu A do bodu B v případě, že doprava zahrnuje i prostředky veřejné dopravy, a usnadnit přestup z jednoho způsobu dopravy na jiný, nabídnout služby v rámci jedné budovy.

Tramvaje a lehká železnice – Tramvaje a lehké železniční trati mají podobný charakter jako těžké železniční systémy, např. metra nebo tradiční meziměstské železniční trati, mají však nižší kapacitu.

Školní autobusy – Školní autobusy dopravují děti a mladistvé do školy a ze školy, a také na některé školní akce.